Podmínky užívání webu

Podmínky užívání webu VITRÍNKY.cz

Tyto Podmínky upravují a definují užívání webových stránek na internetové adrese http://www.vitrinky.cz.

Těmito podmínkami a pravidly se řídí práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů webu. Vztahují se na všechny návštěvníky tohoto webu (dále jen uživatelé webu). Vstupem na jakoukoliv z webových stránek VITRÍNKY.cz uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se k dodržování pravidel Webu.

Vlastníkem a provozovatelem webu je Luboš Musil, Holzova 2445/124, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 12171280.

Obsah webu VITRÍNKY.cz

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu stránek. Uživatel je povinen tato autorská práva ctít.

Jakékoliv užití stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich šíření, kopírování a další zpracování je možné jen se souhlasem provozovatele, stránky přitom vždy musí být uvedeny jako zdroj.

Obsah stránek VITRÍNKY.cz je informační. Vznikl na základě osobních názorů, know-how, zkušeností, rešerše adekvátním zdrojů, přesto provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Veškeré informace se vztahují k okamžiku uveřejnění. Mohou být aktualizovány a obnovovány. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu bez předchozího upozornění. Na webu mohou být publikovány i subjektivní názory.

Provozovatel neodpovídá za závazky třetích osob, publikované na webu jako obchodní nabídka, reklama či inzerce. Neúčastní se právních vztahů, které uživatel navazuje s třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za obsah a formu komerční reklamy na webu, ani za obsah webu a internetových prezentací třetích stran, na které odkazuje prostřednictvím externích linků.

Užívání webu

Provozovatel webu poskytuje prostor pro vyjádření názorů návštěvníků v komentářích u článků a na sociálních sítí. Nemusí odpovídat názorům provozovatele. Za tyto názory a příspěvky nenese zodpovědnost.

Uživatelé nemohou zasahovat do struktury a obsahu webu, vyjma prostoru pro příspěvky a komentáře, které jsou k tomuto účelu vytvořeny a náležitě označeny.

Uživatelé nesmí zasahovat do bezpečnosti webu, především webové stránky využívat k přenášení škodlivých kódů a souborů za účelem poškození provozovatele nebo dalších uživatelů.

Odpovědnost za rizika

Každý uživatel web užívá na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za případná rizika používání těchto stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé s užíváním webu. Nezaručuje možnost připojení, ani plnou funkčnost.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky VITRÍNKY.cz nebo využívání některých služeb poskytovaných provozovatelem těchto stránek může souviset s poskytováním údajů, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby respektoval zájem uživatelů a zamezil jakékoliv újmě uživatele/subjektu těchto údajů.

Provozovatel může tyto údaje využít pro svou vnitřní potřebu a bez souhlasu uživatele předávat žádné třetí osobě.

Pokud se uživatel pohybuje na stránkách VITRÍNKY.cz, dochází ke sledování jeho pohybu po stránkách, včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Další informace

Případné dotazy související s užíváním webu přijímáme na emailové adrese vitrinky@seznam.cz.

Při elektronické komunikaci není obsah zpráv šifrován. Nedoporučujeme proto emailem zasílat žádné osobní, důvěrné a tajné informace.

Závěrečné ustanovení

Pokud se nějaká část těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatná, oddělují se od zbývajících částí, aby neměly vliv na jejich platnost a vymahatelnost.